clubregels

1. Lidmaatschap

 • Iedereen kan lid van de MTC VZW worden
 • De Raad van Bestuur beslist uiteindelijk over iedere aanvraag om aangesloten lid van de Merksplasse Tennisclub VZW te worden.
 • Het jaarlijks lidmaatschap loopt van 1 april tot 31 maart.

2. Lidgeld

 • De Raad van Beheer stelt jaarlijks het lidgeld voor de aangesloten leden vast.
 • Het betalen van het lidgeld is een absolute voorwaarde om aangesloten lid van de Merksplasse Tennisclub VZW te worden. Het lidgeld dient vóór 15 maart van ieder jaar betaald te worden. Wanneer hieraan niet voldaan wordt zal het lid geacht worden ontslagnemend te zijn.
 • Door het betalen van het lidgeld is het lid automatisch verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen, volgens de voorwaarden gedekt door de VTV-verzekeringspolis die ter inzage ligt bij de secretaris van MTC VZW.

3. Administratieve regelen

 • Elk aangesloten lid bezorgt bij de eerste toetreding aan de secretaris van de club:
  - naam en voornaam van het lid
  - adres
  - geboortedatum
  - eventueel vroeger aansluitingsnummer bij VTV
  - emailadres
 • Eventuele wijzigingen van vermelde gegevens dienen zo snel mogelijk aan de sekretaris van de club bezorgd te worden. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die een laattijdige melding van wijzigingen zou kunnen hebben.

4. Terreinen

 • De MTK VZW beschikt over 6 verlichte buitenterreinen
 • De Raad van Bestuur regelt de openings- en sluitingsuren van de installaties.
 • De Raad van Bestuur kan indien de weersomstandigheden, herstellingen of andere redenen dit noodzakelijk maken, de terreinen onbespeelbaar verklaren.

5. Praktische richtlijnen

 • Het is op de tennisterreinen niet toegelaten:
  - met pantoffels met geribde zolen te spelen
  - over de netten te springen
  - wijzigingen aan de terreinen of omheiningen aan te brengen
  - te spelen bij regen of wanneer de terreinen wegens weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn
  - huisdieren mee te nemen op de terreinen
 • Niet tennisspelende kinderen worden niet toegelaten op de terreinen. De ouderen dienen toezicht te houden en ervoor te zorgen dat er geen overlast ontstaat voor andere tennissers
 • Iedere speler is verplicht 5 minuten voor het einde van zijn/haar tennisuur het terrein te vegen met de daartoe voorziene sleepnetten en de terreinen en omgeving net te houden.
 • De speler die het laatst op een terrein gespeeld heeft dient ervoor te zorgen dat het licht op dat terrein gedoofd wordt, indien er geen reservering meer is (nakijken in reserveringsboek)
 • Indien dit door het bestuur of het onderhoudspersoneel nodig geacht wordt, dienen de spelers het personeel de gelegenheid te geven de terreinen te besproeien en/of te onderhouden. Het onderhoud heeft voorrang op de reservaties.

6. Algemeenheden

 • De Tennisclub MTC VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • De raad van bestuur houdt zich het recht voor alle nodige veranderingen aan dit huishoudelijk reglement van inwendige orde aan te brengen. Eventuele wijzigingen worden uitgehangen op een duidelijk zichtbare plaats aan of in het clubhuis.
 • De leden van de Raad van Bestuur zullen waken over de naleving van het reglement. Overtredingen kunnen aanleiding geven tot uitsluiting uit de Tennisclub.